Төслийн мэдээлэл

Стандарт ажиллагааны видео хичээл гарлаа

Малд төхөөрөхийн өмнө болон төхөөрсний дараа гулууз, эрхтнүүдэд нь үзлэг хийх стандарт ажиллагааны заавар (САЗ)-ыг видео хичээл болгон гаргалаа.

2020.12.03 | Төслийн мэдээлэл | admin | 548 | 0

“Мал, амьтанд төхөөрөхийн өмнө болон төхөөрсний дараа мал эмнэлэг-ариун цэврийн үзлэг шалгалт явуулах стандарт ажиллагаа”-ны сургалтын видео материал бэлтгэх, олшруулах зөвлөх үйлчилгээг сонгон шалгаруулах

“Мал, амьтанд төхөөрөхийн өмнө болон төхөөрсний дараа мал эмнэлэг-ариун цэврийн үзлэг шалгалт явуулах стандарт ажиллагаа”-ны сургалтын видео материал бэлтгэх, олшруулах зөвлөх үйлчилгээг сонгон шалгаруулах

2020.10.01 | Төслийн мэдээлэл | admin | 646 | 0

“Мал, амьтанд төхөөрөхийн өмнө болон төхөөрсний дараа мал эмнэлэг-ариун цэврийн үзлэг шалгалт явуулах стандарт ажиллагаа”-ны сургалтын видео материал бэлтгэх, олшруулах зөвлөх үйлчилгээг сонгон шалгаруулах

МАЛ, АМЬТАНД ТӨХӨӨРӨХИЙН ӨМНӨ БОЛОН ТӨХӨӨРСНИЙ ДАРАА МАЛ ЭМНЭЛЭГ-АРИУН ЦЭВРИЙН ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ СТАНДАРТ АЖИЛЛАГАА”-НЫ СУРГАЛТЫН ВИДЕО МАТЕРИАЛ БЭЛТГЭХ, ОЛШРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ

2020.09.24 | Төслийн мэдээлэл | admin | 669 | 0